Datavariabel definisjon

Unikt nummer for et traumetilfelle.
Dersom en pasient har registrert flere traumehendelser i databasen vil det unike Traume ID nummeret representere hver av de enkelte hendelsene.

Datatype

Nominal

Datavariabel verdi

1 = 1. behandlende sykehus
2 = 2. behandlende sykehus
3 = 3. behandlende sykehus

Kodeveiledning

Det registreres hvorvidt sykehuset man registrerer for er første, andre eller tredje behandlende sykehus for det aktuelle traumet. Første behandlende sykehus eller primærsykehus defineres som det første sykehuset med traumefunksjon pasienten legges inn på etter ulykken.

For pasienter som legges inn ved, ferdigbehandles og skrives ut fra ett og samme sykehus registreres 1.behandlende sykehus.

For pasienter som overflyttes og behandles ved to eller flere sykehus registreres det hvilken plass i behandlingsrekken det aktuelle sykehuset man registrerer for har.

Eksempler:

Dersom en pasient først tas imot ved et sykehus med traumefunksjon, for deretter å overflyttes til et traumesenter, definerer registrar ved sykehuset med traumefunksjon eget sykehus som 1. behandlende sykehus og registrar ved traumesenteret definerer eget sykehus som 2. behandlende sykehus. Dersom pasienten videre overflyttes til et tredje sykehus defineres dette som 3. behandlende sykehus. Dersom pasienten overføres fra traumesenteret til det første behandlende sykehuset, slik av et sykehus er både det første og tredje sykehuset i behandlingsrekken, defineres sykehuset som 1. behandlende sykehus.

For pasienter som initialt behandles ved traumesenter for deretter å overflyttes til sykehus på hjemstedet defineres traumesenteret som 1. behandlende sykehus og sykehuset på hjemstedet som 2. behandlende sykehus.

Unntaksvis forekommer det at pasienter behandles ved flere enn tre sykehus. For sykehus som er senere i behandlingsrekkefølgen enn andre sykehus, registrerer man sykehuset som 3. behandlende sykehus.

Forkortet feltnavn

hosp_serial_num