Datavariabel definisjon
Dersom pasienten er utskrevet til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, angi hvilken region pasienten er utskrevet til for rehabilitering.

Datatype
Nominal

Datavariabel kategorier
1 = Rehabiliteringsinstitusjon Helse Nord
2 = Rehabiliteringsinstitusjon Helse Midt
3 = Rehabiliteringsinstitusjon Helse Vest
4 = Rehabiliteringsinstitusjon Helse Sør-Øst
5 = Rehabiliteringsinstitusjon Helse Sør-Øst – Sunnaas Sykehus HF

Kodeveiledning
Skal registreres ut fra dokumentasjon i elektronisk pasientjournal (DIPS/ DocuLive).
Rehabiliteringsinstitusjon er her definert som institusjon i spesialisthelsetjenesten som har avtale med det regionale helseforetaket. Dersom pasienten er utskrevet til Sunnaas Sykehus HF angis dette i kategori 5.

Forkortet feltnavn
hosp_dischg_regrehab

Dato for siste revisjon
05.07.2019